Rent

Rent

Rendi BMW R 1200 GS LC Rallye

BMW R 1200 GS LC Rallye on ikooniline mudel GS seeriast sobides nii maanteele kui maastikule. GS mudelit on lihvitud enam kui 36 aastat, mis teeb temast turu liidri. Äärmiselt töökindel kahesilindriline boksermootor pakub sõidunaudingut igas olukorras. Madal raskuskese ja reguleeritav vedrustus teevad GS-ga ümberkäimise väga mugavaks. Tule ja tunneta maailma parima ratta sõidumugavust.

Hinnakiri

 

Periood

Hind

1-3 päeva

145€/päev

4-10 päeva

135€/päev

11+ päeva

125€/päev

Deposiit

500€

Lisavarustusena võimalik

 • Sõiduvarustus
 • GPS
 • Kohvrid
 • Madaldatud iste

Lisainfo ratta kohta

 • Boksermootor 1170 cm³,  92 kW
 • kardaan
 • ABS pidurid
 • TFT display
 • kodarveljed
 • käepidemete soojendus
 • käekaitsmed
 • NAVI ettevalmistus
 • LED tuled
 • LED suunatuled (valged)
 • püsikiiruse hoidja
 • käiguvahetuse assistent
 • rehvirõhu kontroll
 • KeyLess süsteem
 • ESA vedrustus
 • mootori kaitseraam (Touratech)
ETKNRLP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2024
ETKNRLP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Please select a date first.

MOOTORRATTA ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED – kehtiv alates 21.04.2020

1. MÕISTEDLEPINGU OLEMUS JA REGULEERIMISOBJEKT.

A) Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted:
I) Tingimused – käesolevad sõiduki üüri tingimused, mis on aluseks sõiduki üürimisele ja kasutamisele;
II) Üürileandja – sõiduki üüri lepingu esiküljel ära toodud juriidiline isik
III) Klient – sõiduki üüri lepingu esiküljel ära toodud füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ka “üürija”), kes omandab vastavalt üürileandjaga sõlmitud sõiduki üüri lepingule üürileandjalt õiguse sõiduki kasutamiseks ja sellest tuleneva suurema ohu allika valdaja täieliku vastutuse, kusjuures  lepingu juriidilise isiku volituseta või allkirjaõiguseta allkirjastanud juriidilise isiku esindajat  loetakse  lepingu osapoolena füüsilisest isikuks kliendiks, kui nimetatud juriidiline isik vaidlustab lepingu;
IV) Üürileping – Üürileandja ja kliendi vahel sõlmitud leping, millega üürileandja annab kliendile õiguse kasutada sõidukit vastavalt käesolevatele tingimustele ja üürilepingus sätestatud tingimustele (edaspidi ka “leping”);
V) Sõiduk – sõiduki üüri lepingu esiküljel ära toodud sõiduvahend, mis kuulub või mille kasutusõigus kuulub üürileandjale ning mille kasutusõiguse edastab üürileandja kliendile vastavalt lepingule.
B) Käesolevad tingimused sätestavad kliendi õigused ja kohustused üürileandja ees sõiduki kasutamisel. Klient on teadlik, et üüritud sõiduk või selle kasutusõigus kuulub üürileandjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele. Sõiduki üürimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid kirjalikul kokkuleppel üürileandjaga. Üürileandja lubab kliendil sõidukit kasutada rangelt vastavuses käesolevate tingimustega.
C) Üürileandja teeb käesolevad tingimused kliendile üürilepingu sõlmimisel või kliendi soovil varem kättesaadavaks.
D) Üürileping sõlmitakse ühe üürisõiduki kasutamiseks perioodil, mis on sätestatud lepingu allkirjastamisel või kuni sõiduk on reaalselt uuesti üürileandja valduses.
E) Lepingu allkirjastamine.
I) Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et on lugenud käesolevaid tingimusi ning võtab endale kohustuse neid täita;
II) Tingimused ei kaota kehtivust ka sõiduki tagastamise järel.

2. SÕIDUKI ÕIGUSTATUD KASUTAJA.

Vastavalt lepingule võivad sõidukit juhtida ainult sõiduki üürija ja/või teised isikud, kes on üürileandja poolt märgitud lisajuhina üürilepingule.
Klient ei tohi lubada sõidukit juhtima:
A) isikut (kaasa arvatud iseennast), kes ei vasta üürileandja poolt kehtestatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;
B) isikut (kaasa arvatud iseennast), kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet, või kes on üleväsinud.

3. SÕIDUKI ÜLEANDMINE / KOHALEVIIMINE JA TAGASTAMINE.

A) Üürileandja annab kliendile üle töökorras sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega. Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, mis on seadusandlusest tulenevalt sõiduki kasutamiseks nõutav vastavalt kliendi poolt sõiduki broneerimisel edastatud ning üürileandjani jõudnud informatsioonile.
B) Klient kohustub tagastama sõiduki üürileandjale üürilepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja sama dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üürimist alustades, arvestades loomulikku kulumist. Sõiduki loomuliku kulu määramise aluseks on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) „Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhend“.
C) Klient kontrollib sõiduki seisundit sõiduki üleandmisel üürileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga, et see vastab üleandmise aktil või lepingus märgitule. Erinevused märgitu ja sõiduki tegeliku seisundi vahel peab klient laskma üürileandja töötajail dokumentatsioonis kõrvaldada enne sõiduki vastuvõtmist. Klient on üüriperioodi jooksul vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise, tähelepaneliku sõitmise, lisavarustuse ning sõiduks vajalike dokumentide eest.
D) Klient on kohustatud sõiduki tagastama üürilepingus märgitud üürileandja kontorisse selle kontori lahtiolekuaegadel. Juhul, kui klient tagastab sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida antud kontoris kehtivaid sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid. Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel vastutab klient sõiduki eest kuni üürileandja töötajad on sõiduki reaalselt vastu võtnud.
E) Juhul, kui klient on sõiduki tagastamiseks leppinud üürileandjaga kokku mõne teise koha peale üürileandja kontori, vastutab ta sõiduki eest hetkeni, kuni üürileandja töötajad on sõiduki reaalselt vastu võtnud.
F) Juhul, kui klient ei tagasta sõidukit kokkulepitud tagastuskohas üürilepingus märgitud tagastamise ajal, lisab üürileandja lisa üüripäeva tasu rendi maksumusele iga hilinetud 24-tunnise perioodi kohta.
G) Klient on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel üürileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Sõiduki standard pesu sisaldab välipesu ja kuivpuhastust kuni 10 minutit.

4. KLIENDI VASTUTUS VIGASTUSTE JA KAHJU PUHUL.

A) Klient on üüriperioodi jooksul sõiduki ja/või selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka antud üüriperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustust. Klient võib vastutust vähendada ainult sõltuvalt tema poolt üürilepingu sõlmimisel valitud kindlustuskatetest, mille loetelu on ära toodud punktis 4(B). Kliendi vastutuse hulka kuuluvad sõiduki remondikulud, sõiduki turuväärtuse langus, remondist tingituna saamata jäänud renditulu (arvestades vähemalt 100-kilomeetrist päevaläbisõitu), sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning antud kulude administreerimiskulud. Üürileandja korraldab avariilise sõiduki remondi nii ruttu kui võimalik.
B) Eeldades, et klient on täitnud kõiki lepingu tingimusi ja sõiduki või selle osade vigastused, kadumine või vargus pole põhjustatud õigustamata kasutaja poolt või kuritahtlikust hooletusest või tahtlikult õigustatud kasutaja poolt.
C) Klient on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki kõrguse ja/või raskusega. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud kindlustuste aktsepteerimine.
D) Sõiduki iga rehvi purunemise korral ajal, mil klient on sõiduki eest vastutav, on klient kohustatud tasuma trahvi vastavalt üürileandja kehtivale hinnakirjale.
E) Üüriperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral ajal, mil klient on sõiduki eest vastutav, on klient kohustatud tasuma trahvi vastavalt üürileandja kehtivale hinnakirjale.
F) Kui klient soovib sõiduki üürimisel kasutada omi kindlustusi, kohustub ta üürileandjale sõiduki ja/või selle osade vigastuste, varguse ja/või kaotuse puhul tekkinud kahju korvama täies ulatuses. Kliendile võidakse kahjud korvata tema kindlustusfirma poolt, vastavalt kindlustusfirma ja kliendi vahelise lepingu tingimustele.

5. SÕIDUKI KASUTAMINE.

A) Sõidukit on lubatud juhtida ainult vastavalt tingimuste 2. ning käesolevale punktile. Klient on vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel. Juhul, kui klient tingimusi rikub, on ta vastutav kogu kahju ulatuses, mida tema käitumine üürileandjale ja/või üürisõidukile põhjustab ning kaotab piiratud omavastutuse õiguse hoolimata valitud kindlustuskatetest. Üürileandja jätab endale õiguse üürisõidukit igal ajal kliendi kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui klient lepingu tingimusi ei täida.
B) Klient on kohustatud sõidukilt lahkudes kaasa võtma süütevõtme(d), lukustama lenksu ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal.
C) Klient on kohustatud kasutama antud sõidukile ette nähtud kütust (kütusekviitungid säilitada üürileandjale esitamiseks), kontrollima peale iga 250 km läbimist õli- ning teiste vedelike taset ja vajadusel neid lisama. Juhul, kui üürisõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb üürileandjat sellest koheselt teavitada. Teenindusse või remonti võib üürisõiduki viia vaid üürileandja loal.
D) Üürisõidukit ei tohi kasutada:
I) enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
II) enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
III) teiste sõidukite (k.a. järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;
IV) sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud;
V) nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks;
VI) selliste kaupade või esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb võimatuks antud sõiduki kohese uuesti üürimise;
VII) rallidel, test- ning võidusõitudel;
VIII) liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt;
IX) seadusevastaseks tegevuseks;
X) edasiüürimiseks;
XI) sõitmiseks liikluseks keelatud aladel;
XII) õppesõiduks;
XIII) reisijate või veoste transpordiks ärilistel eesmärkidel;
XIV) loomade veoks;
XV) mittevastavuses tingimuste 2. punktiga.
E) Üürilepingu sõlmimisel on klient kohustatud üürikontorit informeerima oma sõidumarsruudist. Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud järgmistel tingimustel:
I) üürileandja sõidukiga tohib sõita Leedu, Läti, ja Soome Vabariiki ning Rootsi Kuningriiki. Klient on kohustatud hankima üürileandjalt kirjaliku väljasõidu loa ning tasuma selle eest piiriületustasu vastavalt kehtivale üürileandja hinnakirjale;
II) Punktis 5(E) ära toodud piirangute rikkumisel on klient täielikult vastutav üürileandjale, sõidukile, selle osadele ja/või kolmandatele osapooltele tekitatud kahju või vigastuste eest, mille hulka loetakse ka sõiduki Eestisse tagasitoomisega seotud kulud. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud kindlustuste aktsepteerimine.
F) Punktis 4(B) toodud ja kliendi poolt aktsepteeritud kindlustused ei kata mootori-, käigukasti- ja siduri rikkeid, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Vigastuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks ametliku esindaja ekspertiis.
G) Sõiduki maksimaalne päevane läbisõit võib olla kuni 400km. Läbisõit fikseeritakse Sõiduki üleandmisel ja tagastamisel.

6. MAKSETINGIMUSED.

A) Üürilepingut allkirjastades volitab klient üürileandjat debiteerima kogu üürilepingu täitmisest tulenevat maksumust oma krediit- ja/või maksekaardilt või muult üürileandja poolt aktsepteeritavalt maksevahendilt. Rendi alguses on üürileandjal õigus kliendi krediitkaardil eel-autoriseerida makse summas, mis on võrdne eeldatava üürimaksumuse, antud sõiduki omavastutuse, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu summaga.
B) Klient on vastutav kogu üürilepingu maksumuse tasumise eest ka juhul, kui maksjaks on kliendi poolt ära näidatud kolmas osapool.

7. TASUD.

A) Üüritasu väljendab sõiduki kasutamist kliendi poolt üürilepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel. Üüritasus sisalduvad sõiduki üüri hind ning tasud täiendavate teenuste eest, mida klient on soovinud ja/või aktsepteerinud sõiduki broneerimisel ja/või lepingu allkirjastamisel. Kõik tasud kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
B) Üüritasu arvutamise aluseks on üürisõiduki broneerimise ajal kehtiv ning kliendi ja üürileandja vahel üürilepingu sõlmimisel kokku lepitud tariif selles sisalduvate teenuste hindadega ning üürileandja lisateenuste hinnakiri. Klient on kohustatud täitma antud tariifi kehtivuse tingimusi. Tariifi kehtivuse tingimuste hulka kuuluvad tingimused rendi ajale, rendi minimaalsele pikkusele, soodustuste olemasolule jt.
C) Üüritasu arvestatakse minimaalselt 24-tunnise perioodi kohta, kui üürilepingu sõlmimisel kokkulepitud tariifi kehtivuse tingimused ei sätesta teisiti.
D) Rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki üüri alguskellaajast arvates. Iga järgmine rendipäev hakkab kehtima sõiduki üüri alguskellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.
E) Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest kliendi poolt võivad üüri maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha üüri alguses. Nende hulka kuuluvad tariifi kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahjude korvamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või üürileandja kontorit tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad sõiduki kasutamisest kliendi poolt, kuid ei ole üürileandja ja kliendi vahel rendi alguses kokku lepitud. Vastavalt allkirjastatud lepingule on klient kohustatud tasuma kõigi nende kulude eest.
F) Lõplik üüri maksumus määratakse kindlaks peale sõiduki tagastamist.

8. KÜTUSEPAAGI TÄITMISE KULUD.

A) Sõiduk väljastatakse kliendile täis kütusepaagiga ning tuleb tagastada sama koguse kütusega. Sõiduki kütusetase fikseeritakse üleandmise aktil või Lepingus 1/8 sammu täpsusega. Juhul, kui Sõiduk tagastatakse vähema kui sama koguse kütusega, mis oli üüriperioodi alguses, arvestades 1/8 sammu täpsust, tuleb Kliendil tasuda teenustasu puuduoleva kütuse ja tankimise teenuse eest Üürileandja hinnakirja alusel.  Juhul, kui Sõiduki läbisõit rendi jooksul jääb alla 100 km, on Üürileandjal õigus nõuda Kliendilt tankimist tõendava kviitungi esitamist. Kui kviitungit ei esitata, on Üürileandjal õigus lugeda Sõidukit mitte nõuetekohaselttangituks, arvestada puuduva kütuse koguseks 1/8 paagitäit ning nõuda teenustasu ja kütuse maksumuse tasumist.
B) Juhul, kui klient on rendilepingu sõlmimisel avaldanud soovi osta paagitäis kütust ette, tasub ta selle eest summas, mis on märgitud tema rendilepingule või talle esitatud eeldatava rendisumma kalkulatsioonile ning võib sõiduki tagastada paaki täitmata. Sõiduki tagastamise hetkeks tarbimata jäänud kütuse eest tagasiarvestust ei tehta.

9. VASTUTUS VARA EEST.

Üürileandja ei vastuta kliendi, õigustatud lisajuhtide ja kaassõitjate vara ning esemete eest, mis on jäetud sõidukisse selle kasutamise jooksul või pärast seda.

10. KOLMANDA OSAPOOLE KINDLUSTUS.

A) Kolmanda osapoole kindlustuskate (liikluskindlustus) sisaldub sõiduki baasüürihinnas.
B) Üürileandja sõidukite kolmanda osapoole kindlustus vastab kõigile seadusandlikele nõuetele ning kaitseb üürileandjat, klienti ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning kindlustustingimustele.
C) Klient on kohustatud korvama üürileandjale kõik kulud, mis tulenevad kindlustusandjate poolt esitatud nõuetest, kui üürisõiduki kasutamine ei vastanud punktides 2 ja 5 sätestatud nõuetele.

11. VIGASTUSEDAVARIIDVARGUS JA VANDALISM.

A) Klient on kohustatud teatama liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust üürisõidukiga toimunud intsidendist koheselt üürileandjale ja viimase nõudmisel politseile.
B) Klient ei tohi pärast intsidendi toimumist üürileandja poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Klient on kohustatud üles märkima intsidendis osalejate ja/või tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid ega tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega.
C) Klient on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma üürileandja õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab klient üürileandjale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia.
D) Üürisõiduki varguse korral peab klient üürileandjale üle andma sõiduki võtmed, registreerimistunnistuse ning vargusvastase alarmi puldi. Juhul, kui klient nõutavaid esemeid üürileandjale üle ei anna või ei täida teisi punktis 11 esitatud nõudeid, ei vabasta ka punktis 4(B) kirjeldatud ja kliendi poolt aktsepteeritud kindlustuskatted teda vastutusest üürisõiduki kogumaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses.
E) Klient on kohustatud tegema koostööd üürileandjaga ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning seadusandlike probleemide lahendamisel.
F) Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda üürileandja töötajail avastada sõiduki osade kadumist ja/või üüriperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on üürileandjal õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju korvamist ka pärast nende avastamist. Üürileandjal on käesoleva punkti raames õigus nõuda vaid sellise kahju korvamist, mis on avastatud mitte rohkem kui 5 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist kliendi poolt, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja üüritud.

12. VASTUTUSE PIIRANGUD.

A) Üürileandja ei ole kliendi või kolmandate isikute ees sõiduki üürimisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud juhul, kui need on tekkinud otsesest üürileandja poolsest hooletusest või kuritahtlikust käitumisest ja vastavad punktile 12(B). Üürileandja ei ole vastutav kaudse kahju, üürimisest tuleneva kahju, tulude kaotuse ja ükskõik millise erikahju eest.
B) Miski punktis 12(A) ei välista või vähenda üürileandja vastutust surma või isiku vigastuste korral, kui see on põhjustatud üürileandja poolsest hooletusest või kuritahtlikust käitumisest, või muud vastutust, mille vähendamine või välistamine ei tulene seadusest.

13. PARKIMIS– JA LIIKLUSTRAHVID.

A) Klient vastutab täielikult kõigi üüriperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.
B) Kui klient saab üürimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest üürileandjat rendi lõppedes informeerima.
C) Juhul, kui punktis 13(A) nimetatud rikkumiste eest tasub üürileandja, peab klient need kulud üürileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende intressid, seadusest tulenevad ning kulude administreerimisega tekkinud kulud üürileandja hinnakirja alusel.
D) Kliendi nõudmisel esitab üürileandja kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille üürileandja on pidanud tasuma ning mis tulenevad sõiduki kasutamisest.

14. ISIKUANDMED.

A) Üürilepingu allkirjastamisega lubab klient üürileandjal oma isikuandmeid ning üürilepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt üürileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning üürileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel kliendi poolt võib üürileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest üürileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.
B) Kliendil on õigus oma üürileandja poolt säilitatud isikuandmetega tutvuda.

15. TINGIMUSTE KEHTIVUS.

A) Üürileandja jätab endale õiguse tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta.
B) Ühegi lepingu punkti rikkumine ei tühista lepingut ega vabasta üürileandjat ega klienti nende kohustustest vastavalt ülejäänud tingimustele.
C) Vaidlused üürileandja ja kliendi vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kliendil on lisaks õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti poole. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

16. LEPPETRAHVID JA TEENUSTASUD

A) Klient tasub üürileandjale:
I) liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt – leppetrahv 2000€;
II) kui üürileandjale esitatakse kliendi tõttu liiklus- või parkimistrahv –25 € teenustasu trahvi käitlemise eest;
III) sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 1000.00 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kulu;
IV) sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud kohas – leppetrahv 200€ ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kulu;
V) puuduva või rikutud võtme puhul – leppetrahv 400 €;
VI) puuduva(te) dokumendi/te puhul – leppetrahv 200 €;
VII) purunenud rehvi eest – leppetrahv 200 € iga purunenud rehvi kohta;
VIII) puuduva või lõhutud lisavarustuse eest – leppetrahv kuni 400 € ühiku eest;
IX) punktis 8(A) sätestatud juhul – 2.40 € teenustasu iga kütuse liitri kohta;
X) sõiduki kahjustamisel – 40 € teenustasu kahjustuste hindamise eest;
XI) sõiduki kasutamisel mitte ette nähtud eesmärkidel – leppetrahv 400 €.
B) Kõik teenustasud sisaldavad käibemaksu.
C) Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri.
D) Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub klient hüvitama üürileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.

17. TAGATISRAHA

A) Üürileandjal on õigus nõuda Sõiduki üleandmisel Kliendilt tagatisraha. Tagatisraha vähim määr ühe renditehingu kohta on 500€ (viissada eurot) ja suurim õigustatud sissenõutav tagatisraha on renditehingus märgitud Sõiduki turuväärtus. Sõiduki üleandmisel tasutud tagatisraha deponeerib Üürileandja kuni rendiperioodi lõppemise ja Sõiduki tagastamiseni.
B) Üürileandjal on õigus tagatisrahast teha mahaarvamised juhul kui Klient ületab kokkulepitud rendiperioodi, kus iga ületatud päeva eest arvestatakse täispäeva hind (k.a. nädalavahetused ja riiklikud pühad).
C)Sõiduki hävinemisel või olulise kahju korral ning kui tegemist pole kindlustusjuhtumiga, siis on Üürileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada summa, mis on Sõidukile tekitatud kahju ulatuses. Üürileandjal omab õigust nõuda Kliendilt kompensatsiooni Sõiduki turuväärtuse täieliku hüvitamiseni.

Developed by design.ee